3

Kwaliteit en resultaten

Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Op de Elstar voeren we een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren van de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Via de volgende link leest u meer over kwaliteitszorg op de Elstar. Hoe wij de leerlingen volgen leest u hieronder terug.

3.1 Leerlingvolgsysteem

De Elstar volgt haar leerlingen op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Hierbij maken wij gebruik van verschillende instrumenten, waaronder het CITO leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft ons inzicht in de groei en ontwikkeling van leerlingen op cognitief niveau. Daarnaast gebruiken wij het instrument ZIEN, waarin we de ontwikkeling van leerlingen op sociaal emotioneel niveau kunnen volgen. De IB-er bespreekt de resultaten in de vergaderingen. Daarnaast heeft de IB-er leerling besprekingen met de leerkrachten. Voor informatie over onze kennismakingsgesprekken,
10-minutengesprekken, extern advies, dyslexie, verrijking en verdieping en Passend onderwijs klik hier

3.2 Eindtoets

De eindtoets wordt medio april afgenomen. Het resultaat van iedere leerling wordt vergeleken met die van alle leerlingen die aan deze toets hebben meegedaan. Aan de hand hiervan wordt een standaardscore berekend, die ligt tussen de 501 en 550. Landelijk ligt het gemiddelde rond de 535. De Elstar scoorde het afgelopen jaar met 536,7 ruim boven dit gemiddelde. Ons schoolgemiddelde van de afgelopen 9 jaar is 537,1. Een getal zegt niet alles. Wij volgen onze leerlingen gedurende de hele basisschoolperiode. Een advies voor het voortgezet onderwijs wordt niet op basis van de eindtoets gegeven, maar op basis van wat een kind acht jaar lang heeft laten zien.

3.3 Uitstroom

In februari ontvangen de leerlingen van groep 8 hun definitieve advies voor het Voortgezet Onderwijs en schrijven zij zich in op het voortgezet onderwijs.

Cijfers over uitstroom >>> 

Onze kinderen stromen goed uit. Dat weten we, omdat we contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs. We volgen onze leerlingen dus ook nog na groep 8. Op deze manier hebben wij een goed beeld van het effect van ons onderwijs en weten wij of de adviezen die wij geven goed aansluiten. Via de volgende link kunt u meer over de uitstroom teruglezen.

3.4 Veiligheid

Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen en medewerkers zich op onze school veilig, vertrouwd en betrokken voelen. Hierbij werken wij met het programma de Vreedzame School.. Kinderen krijgen via de Vreedzame school activiteiten tips en handvatten hoe ze het best kunnen handelen in verschillende situaties. We werken met mediatoren. Dit zijn kinderen uit groep 6-7-8 die zich vrijwillig aanmelden en een korte cursus als mediator volgen. Deze mediatoren worden tijdens pauzes ingezet om conflicten samen met betrokken kinderen op te lossen. Ook worden kinderen betrokken bij het opstellen van schoolregels en is er een kinderraad. Binnen de Vreedzame School werken wij ten aanzien van pestgedrag sterk preventief. Indien nodig zetten wij het pestprotocol in. Daarnaast heeft de Elstar een veiligheidsprotocol opgesteld waarmee we alle medewerkers op de hoogte stellen van de afspraken rondom veiligheid, opdat we er gezamenlijk aan werken om de veiligheid voor de aan ons toevertrouwde kinderen te optimaliseren. Via een klik op Veiligheidsprotocol leest u hier meer over.