Ouders

Op de Elstar hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind- school. Via de volgende link leest u terug hoe u betrokken raakt bij onze school. Ook vindt u hier het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

4.1 Aanmelden

Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. Voor onze organisatie is het fijn om ruim een jaar eerder al te weten of uw kind naar onze school komt. Lees hier meer over het aanmelden en inschrijven van uw kind. Ook leest u hier terug hoe wij groepen indelen en informatie m.b.t. de eerste schooldag.

4.2 MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen; drie ouders en drie leerkrachten. Zij komen enkele malen per jaar bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen als formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen e.d. Over tal van beleidszaken wordt advies of instemming gevraagd.

Bovenschools functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). In de GMR worden alleen onderwerpen besproken die alle scholen binnen onze stichting aangaan. Om de belangen van de kinderen en het personeel van de Elstar zo goed mogelijk te behartigen, is een actieve en betrokken MR van groot belang. De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op school.

4.3 Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) organiseert en ondersteunt schoolactiviteiten. De ouders die in deze commissie zitten ondersteunen het team onder meer bij de thema’s, excursies, de vieringen van het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval en Pasen en de schoolreisjes. De Activiteitencommissie organiseert tevens de Koningsspelen en de tweejaarlijkse sportdag. Klik op AC en u leest meer.

4.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Veel van de activiteiten die door de AC worden georganiseerd behoren niet tot het reguliere lesprogramma. Wij vragen u een vrijwillige bijdrage om deze activiteiten mogelijk te maken. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 40,00 voor het schooljaar 2017 – 2018.

Lees via de link vrijwillige ouderbijdrage meer over deze bijdrage.

4.5 Klachten

Een goed, veilig klimaat  en goede onderlinge contacten zijn voor alle belanghebbende in school een vooraarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos maar kunt een klacht indienen. Via de link Klachtenregeling leest u hier meer over.

4