2

De ontwikkeling van uw kind

IKC Het Sterrenbos is een plek waar kinderen zich prettig voelen en met plezier naar toe gaan. Binnen het IKC streven we naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Dit doen we door een afgestemd aanbod dat erop is gericht om kinderen ervaringen, kennis en vaardigheden te helpen verwerven die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de uiteindelijke doelstellingen van het (basis)onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen spelenderwijs leren, samen met anderen. De maatschappij van nu en de toekomst vraagt om mensen die creatief kunnen denken, zelfstandig en in teamverband kunnen werken en die nieuwe media kunnen gebruiken. Daarvoor bieden we onderwijs dat betekenisvol is. Zo heeft leren een doel en zijn kinderen betrokken bij hun ontwikkeling. Leren doen wij niet alleen binnen de muren van ons IKC. We halen dan ook regelmatig de buitenwereld naar binnen of trekken erop uit. Dit alles vraagt om verschillende vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.  Zij begeleiden de kinderen, luisteren naar hen, helpen problemen op te lossen en dragen kennis en vaardigheden bij. Ieder kind leert naar eigen vermogen en op eigen wijze. We sluiten daarom zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkeling van individuele kinderen.

Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 telt ons IKC ruim 400 leerlingen. De peutergroep biedt 24 kindplaatsen en bij de BSO is ruimte voor 80 kinderen. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

Op ons IKC wordt gewerkt in zowel jaargroepen als combinatiegroepen. In de peutergroep zitten kinderen van 2 tot 4 jaar, in de kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. In de aula hebben wij een peuter- kleuterspeelplein ingericht, waar peuters en kleuters elkaar kunnen ontmoeten, zodat de overgang soepel verloopt.

Spelen en ontwikkelen met Startblokken in de peutergroep
Jonge kinderen leren door spel. Ze leren door kijken en imiteren, door uitproberen en ontdekken, door herhaling en door meehelpen en meedoen. Op IKC Het Sterrenbos werken we in de peutergroep met het ontwikkelingsgerichte programma ‘Startblokken’ om de ontwikkeling en het leerproces van kinderen optimaal te stimuleren. Bij Startblokken staan drie aspecten centraal: Spelactiviteiten, Taalontwikkeling en Thematisch werken. In hun spel imiteren kinderen de werkelijkheid en ontplooien ze activiteiten aan de hand van thema’s. Ze worden uitgenodigd om te experimenteren en ontdekken en krijgen daarvoor passende materialen aangereikt. Het stimuleren van spel is een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker. Zij schept de voorwaarden voor spel, grijpt en creëert kansen en brengt onder woorden wat kinderen willen en denken en leert hen nieuwe woorden en begrippen aan. Zo doen kinderen nieuwe leerervaringen op. Doelstelling is om elke dag tot een betekenisvol aanbod te komen voor uw kind.

Basisontwikkeling in de kleuterbouw
In de kleuterbouw werken we vanuit de principes van Basisontwikkeling. Kenmerkend hierbij is dat het kind lekker in zijn vel moet zitten om tot spelen en dus ontwikkeling te komen (emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben). Dit gaat vooraf aan de vak- en vormingsgebieden. We proberen steeds om jonge kinderen vanuit hun eigen onderzoeken en handelen te brengen naar spel in een betekenisvolle context (rollenspelen waarbij kinderen de grotemensenwereld nabootsen). Van daaruit komen ze tot leren en leermotivatie. Een belangrijke voorwaarde is de interactie tussen kind en volwassene en een stimulerende leeromgeving. Samengevat de uitgangspunten die centraal staan:

 • Voorwaarde is dat kinderen lekker in hun vel zitten en betrokken zijn.
 • Spel is de basis voor ontwikkeling.
 • Leren wordt uitgelokt door uitdagende problemen voor te leggen.
 • Leren door aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de individuele kinderen.
 • Leren door activiteiten en sociale interactie.

Kernactiviteiten in de onderbouw waarbinnen dit alles plaatsvindt, zijn:

 • Spelactiviteiten.
 • Constructieve en beeldende activiteiten.
 • Gespreksactiviteiten.
 • Lees- en schrijfactiviteiten.
 • Reken- en wiskundeactiviteiten.

Binnen het kleuteronderwijs neemt taalvorming een belangrijke plaats in. Het verwoorden van een plan, een ontdekking of eigen ervaring zijn situaties bij uitstek waarbij de leerkracht het kind uitlokt tot taal, waarbij het spontane praten en overleggen centraal staat. Geleide taalactiviteiten vinden zowel plaats in grote als in kleine kring. In de kleine kring is de betrokkenheid van kinderen zeer hoog, zodat de kinderen maximaal uitgedaagd worden tot communicatie te komen. Boeken nemen daarbij een zeer belangrijke rol in bij ons taalonderwijs. Zij dienen als aanvulling of verdieping binnen het gestelde thema, of juist als uitgangspunt voor het thematisch werken.

Uitdagend en ondernemend onderwijs
Kinderen bereiden zich op IKC Het Sterrenbos voor op een goede toekomst. Daarbij is het belangrijk dat zij naast ‘kennis’ ook beschikken over ‘vaardigheden’. Deze 21e-eeuwse vaardigheden richten zich, naast de basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven, op de volgende 7 competenties:

 1. samenwerken;
 2. creativiteit;
 3. ICT-geletterdheid;
 4. communiceren;
 5. probleemoplossend vermogen;
 6. kritisch denken;
 7. sociale en culturele vaardigheden.

Daarnaast komt een betrokken, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding van pas in de 21e eeuw.

Wij bieden uitdagend en ondernemend onderwijs! Bij het leren maken we gebruik van bestaande moderne lesmethodes voor de basisvakken, maar ook van digitale en technologische mogelijkheden. Bij de vakken als taal, lezen en rekenen differentiëren wij in instructie, tempo en verwerkingsmogelijkheden, waardoor ieder kind maximaal uitgedaagd wordt en de gelegenheid heeft op eigen tempo van én met elkaar te leren. Naast deze basisvakken, maken wij gebruik van Jeelo (Je Eigen Leer Omgeving). Dit wordt geïntegreerd toegepast bij wereldoriëntatievakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunst en cultuur, verkeer, burgerschap, creativiteit. Jeelo biedt 6 projecten per jaar met als doel: leerlingen leren meer, zijn goed voorbereid op de toekomst en benutten hun talenten maximaal. Hierbij gaan we uit van leren in betekenisvolle situaties.

Jeelo projecten bestaan uit 3 pijlers:
Samen leven er wordt een verbinding gelegd vanuit de pijlers samen werken en zelfstandig leren naar de samenleving. Tijdens elk Jeelo project betrekken we maatschappelijke organisaties actief bij het leren. We gaan op bezoek bij een maatschappelijk organisatie en we vragen een maatschappelijke organisatie op school. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en verbindt dat wat kinderen in de klas leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. Zo wordt het onderwijs betekenisvol!
Samen werken kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindproduct. Ze oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in allerlei situaties kunnen inzetten.
Kennis uit de pijler zelfstandig leren wordt hierin meegenomen. Ook de vaardigheden en kennis uit de pijler “samen leven” worden hierin betrokken. Eindproducten zijn telkens verschillend. De ene keer is het een werkstuk, vervolgens het organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een blog, het maken van een meubelstuk, een presentatie geven, een interview houden enz.​​​​​​​
Zelfstandig leren kinderen nemen kennis tot zich door eenheden in een digitale leeromgeving door te werken. Deze digitale werkplek is overal te bereiken. Kinderen kunnen hier op elke plek aan werken. Het biedt ouders de mogelijkheid samen met hun kind leerstof op dit gebied door te nemen. Kinderen hebben een eigen inlognaam en wachtwoord.

Meer over Jeelo leest u in hoofdstuk 6 van deze schoolgids en op www.jeelo.nl

2.1 Doelen dagopvang en buitenschoolse opvang

Huiselijkheid
Bij zowel de dagopvang als de voor- en naschoolse opvangen vinden wij het creëren van een huiselijke sfeer zeer belangrijk. Dit is terug te zien in onze benadering van kinderen en bij de inrichting van onze locatie. Onze pedagogisch medewerkers creëren een veilige en vertrouwde omgeving die structuur biedt.

Ontwikkelen en leren van 2 tot 4 jaar
Binnen ons IKC vinden we het belangrijk dat kinderen zich leeftijdsadequaat kunnen ontwikkelen en zo optimale kansen krijgen om voldoende toegerust te zijn voor een goede overgang naar de basisschool. Wij bieden voor kinderen van 2-4 jaar kwalitatieve en betrouwbare opvang. Wij geven kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties door spelsituaties en bieden regels, normen en waarden aan. Hierbij is aandacht voor: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en taalontwikkeling.

Ontwikkelen en leren van 4 tot 13 jaar 
De uitgangspunten van de ontwikkeling bij kinderen van 2 tot 4 jaar worden voortgezet bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Toch vraagt deze leeftijdscategorie deels ook om een andere of aanvullende aanpak. Spelend leren staat ook hier centraal. De BSO-ruimtes binnen het IKC zijn zo ingericht dat kinderen na een schooldag heerlijk kunnen relaxen maar ook actief bezig kunnen zijn als zij dit willen. De kinderen zijn op een leeftijd om specifieke talenten te ontwikkelen. Ze blijken ergens goed in te zijn en bouwen dat verder uit. De kern van de ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 13 jaar is dat zij steeds zelfstandiger worden. Wij vinden het daarom belangrijk om kinderen zelf keuzes te laten aan welke activiteit zij willen deelnemen.

Voorschoolse opvang
Als ouders heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse opvang voor uw kind(eren). Vanaf 07.00 uur kunnen kinderen bij ons terecht, om samen met de pedagogisch medewerker op een plezierige en ontspannen manier de dag te beginnen. Wanneer de school begint, gaan de kinderen zelf naar hun eigen leslokaal; de kleuters worden door de pedagogisch medewerker naar hun groep begeleid.

Naschoolse opvang
Als kinderen de hele dag naar school zijn geweest, willen ze daarna graag vrij zijn en leuke dingen doen. Er is tijd voor persoonlijke aandacht en om over de belevenissen op school te praten. Kinderen kunnen lekker relaxen, maar ook actief bezig zijn. Kinderen moeten niks, zij mogen. Dagelijks is er een ruime keuze uit activiteiten. Alhoewel de naschoolse opvang vooral vrijetijdsbesteding is, volgen de pedagogisch medewerkers ook hier de ontwikkeling van kinderen en vindt er regelmatig afstemming plaats met de leerkrachten en ouders. De spelactiviteiten en het omgaan met elkaar versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

​​​​​​​Pijlers
Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang doen dit in een omgeving die uitgaat van de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het IKC. Onze volgende pijlers zijn leidend in het activiteitenaanbod:
Sport; kinderen krijgen dagelijks een aanbod op het gebied van sport- en spelactiviteiten. Kinderen krijgen een aanbod passend bij hun leeftijd, waarbij het plezier in het bewegen centraal staat. Het aanbod is afwisselend en daar waar het kan, sporten we buiten.
Cultuur; met een dagelijks cultuuraanbod willen we het cultuurbewustzijn van kinderen stimuleren door verschillende kunstzinnige en culturele activiteiten aan te bieden. Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen.
Natuur & Avontuur; het doel van deze pijler is om kinderen de ruimte te geven om te bewegen, te spelen en op ontdekking te gaan. Een belangrijke doelstelling is om kinderen verwondering over en betrokkenheid bij de natuur en hun leefomgeving bij te brengen en hen te stimuleren initiatief, creativiteit en fantasie in te zetten.
Multimedia; door op een verantwoorde manier multimedia een plaats te geven in het aanbod, sluiten we aan op de behoefte van kinderen om nieuwe media te verkennen. Kinderen worden op een speelse en verantwoorde wijze ‘mediawijs’ gemaakt. Een belangrijke doelstelling is om kinderen kennis te laten maken met alle vormen van multimedia.

Coaches
Om deze activiteiten vorm te geven, komen de coaches van Kinderopvang Zonnekinderen met regelmaat langs op het IKC. De coaches zijn HBO-opgeleid en leveren met hun specifieke kennis een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van sport, natuur, cultuur en multimedia. Ze worden ingezet bij en stimuleren activiteiten op alle locaties van Zonnekinderen en dus ook op het IKC. Zij vormen een belangrijke toevoeging op het team van pedagogisch medewerkers.

Vakantie-activiteiten buitenschoolse opvang
​​​​​​​Iedere vakantie is er een eigen programma met diverse activiteiten die op de locatie zelf plaatsvinden en uitstapjes buiten de deur. Wij willen van iedere vakantie een echt feestje maken voor en met de kinderen. Denkt u bijvoorbeeld aan uitstapjes naar de kinderboerderij, huifkartocht, de natuur in, sportdag. Activiteiten op de locaties kunnen zijn: kinderbioscoop, kinderdisco, bezoek van politie of brandweer en verschillende buitenactiviteiten.

2.2 Doelen onderwijs

Binnen IKC Het Sterrenbos werken wij aan het behalen van competentiedoelen en kennisdoelen. Ons onderwijsaanbod moet voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn vastgesteld. Deze kerndoelen kun je onderscheiden in twee soorten. Vakgebied overstijgende kerndoelen (competentiedoelen) en de vakgebied specifieke kerndoelen (kennisdoelen). 

De vakgebiedoverstijgende kerndoelen
Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en worden daarom niet ondergebracht bij een specifiek vakgebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool:

 • Ontwikkelen van individuele en zelfstandige werkhouding
 • Leren samenwerken
 • Leren werken volgens plan (planmatig werken)
 • Gebruik kunnen maken van verschillende leerstrategieën
 • Ontwikkelen van een zelfbeeld
 • Leren omgaan met anderen, sociaal gedrag ontwikkelen
 • Om kunnen gaan met de nieuwe media (ICT)

De vakgebiedspecifieke kerndoelen
Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald vakgebied en zijn omschreven door het ministerie van OC&W:

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal
 • Rekenen/Wiskunde
 • Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, bevordering gezond gedrag, natuur- en milieu- educatie)
 • Lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs)
 • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid, muziek, spel/bevordering van het taalgebruik, beweging)
 • Het bedrijven van actief burgerschap. Hierbij gaat het om begrippen als sociale vaardigheden, het kennismaken met andere culturen, de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, de kennis van godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden en kennis, democratie en de school als oefenplaats voor integratie, burgerschap en cohesie.

Op IKC Het Sterrenbos hebben wij ruime aandacht voor bovenstaande kerndoelen die bijdragen om ervoor te zorgen dat wij ons richten wij ons op de totale ontwikkeling van het kind. In onderstaand overzicht kunt u lezen welke methodes wij gebruiken om het onderwijs vorm geven.  

2.3  Zorg voor kinderen

2.3.1 Zorgstructuur in de opvang
In de zorg rondom de aan ons toevertrouwde kinderen is de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind het uitgangspunt. Dat betekent voor onze pedagogisch medewerkers dat zij zich hier in hun dagelijkse werkzaamheden door laten leiden. Om het kind goed in beeld te krijgen en te houden en op die manier ook het juiste aanbod te kunnen doen, is het stelselmatig handelingsgericht observeren en evalueren van groot belang. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om de kinderen vakkundig te observeren. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van het kind en observeren:

 • omgaan met zichzelf en met anderen (zoekt bewust contact met de omgeving, is op zichzelf gericht, maakt  kenbaar wat het wil, zoekt andere kinderen op, is betrokken bij de pedagogisch medewerker)
 • zelfredzaamheid (is wel/niet zindelijk, kleedt zichzelf uit, wast zelf handen)
 • spelontwikkeling (speelt naast kinderen, toont interesse in andere kinderen, speelt met andere kinderen, imiteert spel, speelt rollenspel)
 • spraak- taalontwikkeling (articulatie, begrijpt eenvoudige opdrachten, woordenschat, spreek in 3-4 woordzinnen)
 • grote en kleine motoriek (rent en springt, pakt voorwerpen vast, pakt met duim en vinger, eet zelf met lepel, kan knippen)
 • cognitieve ontwikkeling (onderzoekt allerlei dingen, houdt aandacht vast, vraagt, legt verbanden)
 • ontluikende geletterdheid (heeft belangstelling voor boeken, vindt voorlezen leuk, krijgt interesse in geschreven tekst)
 • ontluikende gecijferdheid (interesse in getallen, cijfers, kent wat cijfers, steekt het juiste aantal vingers op wanneer hij vertelt hoeveel jaar hij is)

Tijden het jaarlijkse oudergesprek bespreken de medewerkers de ontwikkeling van het kind met de ouder(s). Vanzelfsprekend wachten we niet op het jaarlijkse oudergesprek als er tussentijds bijzonderheden worden waargenomen. Als er reden is tot zorg, nemen we contact op met de ouder/verzorger. Als een pedagogisch medewerker bijzonderheden waarneemt, bespreekt hij/zij dit met de leidinggevende en indien nodig de IB-er. Wij verwachten van ouders dat zij ook contact opnemen met de pedagogisch medewerker als er zorgen zijn op dit gebied.

In ons Interne Zorgplan staan de stappen omschreven die genomen kunnen worden als er een (dreigende) achterstand of voorsprong gesignaleerd wordt. Als de zorg door ouders wordt gedeeld en zij toestemming geven voor het consulteren van externe deskundigheid, dan hebben we ervaring met een aantal vaste en zeer deskundige gesprekspartners, zoals het consultatiebureau, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook zijn wij aangesloten bij het Klein Casus Overleg (KCO). Hierbij komen vertegenwoordigers van de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en consultatiebureau bijeen om de zorg over het kind te bespreken. In dit overleg worden de behoefte in kaart gebracht en afspraken gemaakt over begeleiding. Bespreking van een kind in het KCO gebeurt nooit zonder toestemming van de ouders.

2.3.2 Zorg in het onderwijs
Vanaf de invoering van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen in Nederland zorgplicht gekregen en daarmee de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling meer tussen wal en schip valt. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV (samenwerkingsverband) Passend Wijs, waar ons schoolbestuur SKO Batavorum deel van uit maakt. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze kinderen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven, te vinden op onze website. Wanneer wij zorgen hebben over de begeleiding van uw kind kunnen we een beroep doen op de ondersteuning van het samenwerkingsverband. Voor meer en uitgebreidere informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de website van passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl.

Het vaststellen van de ondersteuningsbehoeften bij aanmelding
Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Er zijn ook kinderen die meer nodig hebben dan de school standaard biedt. Het is dan van groot belang dat de school weet wat er nodig is, zodat ze samen met u kan kijken of wij deze zorg kunnen bieden. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht.  U ontvangt een korte intake vragenlijst. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst van u ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
a.    wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?
b.    welke mogelijkheden ziet de school?
c.    is de school in staat de begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP), te vinden op onze website.

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet een kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV PassendWijs stappen toe. Deze kunt u vinden op de website

2.3.3 Zorg op maat
Intern Begeleiders
De Intern Begeleiders (IB-ers) hebben tot taak de pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten te begeleiden en/of te ondersteunen bij hun zorg voor goed onderwijs voor alle kinderen uit hun groep. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen bij een hulpvraag de intern begeleider inschakelen voor bijvoorbeeld een individuele leerlingbespreking, een groepsbespreking, een observatie of bij een gesprek met ouders of voor advies op pedagogisch en/of didactisch gebied.

Indien noodzakelijk schakelen de IB-ers externe instanties in of overleggen daarmee, zoals een jeugdarts, psycholoog, logopediste of fysiotherapeut. Dit gaat altijd in afstemming met ouders.

Op regelmatige basis vindt een KCO-overleg (klein-casus-overleg) plaats. Hierbij zitten de ouders, de schoolarts, maatschappelijk medewerker, de intern begeleider en de leerkracht om tafel om de zorg over het kind te bespreken. Dit betreft veelal zorg die zich in de thuissituatie openbaart. In dit overleg worden de behoeften in kaart gebracht en afspraken gemaakt over begeleiding.

Dyslexie en dyslexieverklaring
Bij sommige leerlingen verloopt het leesproces moeizamer dan gemiddeld. Dyslexie kan een oorzaak zijn. Bij het IKC Het Sterrenbos hanteren wij een dyslexieprotocol. Hierin staat beschreven, dat wij kinderen waarbij we kenmerken zien van dyslexie begeleiden volgens de intensieve aanpak van de methode Estafette.  Bovenop het groepsaanbod lezen krijgen deze kinderen nog 3 x 20 minuten of 4 x 15 minuten extra instructie en oefening van leesstrategieën. Het is voor de school niet noodzakelijk hierbij een dyslexieverklaring te hebben. Deze verklaring verandert de wijze waarop we het onderwijs aanbieden niet.
We maken een uitzondering als wij denken dat een kind niet zonder compenserende maatregelen (b.v. digitale ondersteuning/vergrootte versie/aangepaste toetsvormen) binnen het onderwijs kan functioneren of als hiervoor sociaal-emotionele redenen te noemen zijn. In die gevallen zal de school een verklaring aanvragen. Wij doen dat bij een gecertificeerde instelling die zich houdt aan de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland.

De vergoedingsregeling
Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie valt bij de gemeente binnen de vergoede zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de school een vermoeden hebben van dyslexie. School heeft een poortwachtersfunctie bij dit proces. Wanneer er sprake is van achterstand (3x achtereen een zeer zwakke Cito score) en hardnekkigheid (ondanks intensief oefenen toch weinig groei) zal school met ouders in gesprek gaan. Ouders kunnen dan een onderzoek aanvragen bij bijvoorbeeld Marant of het Regionaal Instituut Dyslexie (RID). Hiervoor heeft u een verwijsbrief nodig van de gemeente. Dit formulier is aanwezig op school en krijgt u van de leerkracht/intern begeleider. De meerwaarde van deze regeling zit in de behandeling die volgt. Het huiswerk van de behandeling moet thuis worden uitgevoerd, omdat het onderwijsaanbod op school voor kinderen met dyslexie al zeer intensief is.

(Hoog)begaafde kinderen
IKC Het Sterrenbos vindt het heel belangrijk dat kinderen voldoende uitgedaagd worden. Voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen hanteert de school het beleidsplan (hoog) begaafde leerlingen. op onze website vindt u meer informatie over het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.

Specifieke onderwijsbehoeften
Wanneer wij, ondanks extra zorg in de groep en ondersteuning en advies van de Intern Begeleider, onvoldoende ontwikkelingsgroei bij een kind constateren, volgt een gesprek met ouders en worden de volgende opties besproken. Een kind kan nog onrijp of jong zijn, dan is een extra jaar in dezelfde groep een goede oplossing. Indien een kind daar niet voor in aanmerking komt, bestaat er in bepaalde situaties de mogelijkheid om een arrangement aan te vragen binnen ons samenwerkingsverband PassendWijs. Een arrangement houdt in extra begeleidingstijd of hulpmiddelen toegespitst op de onderwijsbehoefte van een kind. In sommige gevallen wordt besloten dat een kind beter past op een reguliere school in de buurt of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Al deze beslissingen worden altijd met u, de ouders, genomen.

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdartsen, logopedisten en jeugdverpleegkundigen houden spreekuur op school. Zij zien tijdens het spreekuur kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit het consultatiebureau, de standaard onderzoeken (screening), een aanmelding van school of op initiatief van de ouders.

 • De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid.
 • De logopediste ziet kinderen met spraak- en taalproblemen.
 • De jeugdarts ziet kinderen met overige problemen.

Het standaardonderzoek
​​​​​​​Een doktersassistente voert op school standaard onderzoeken uit bij kinderen uit één geboortejaar (6 en 11 jarigen). Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Als een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier worden aangegeven en volgt een oproep voor het spreekuur. Het onderzoek bestaat uit screening (van gezichtsvermogen, gehoor, lengte, gewicht, motoriek), vragenlijsten voor ouders en signaleringslijsten voor leerkrachten. De vragenlijsten voor ouders worden verstuurd naar het huisadres of in overleg met school via school uitgedeeld en (in gesloten envelop) ingeleverd bij de leerkracht. Zonder toestemming van de ouders vindt geen onderzoek plaats.