Ouders

De school is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. Wij motiveren ouders om een actieve rol in de school te vervullen, vanuit de gedachte van gedeelde verantwoordelijkheid. Wij stimuleren ouders op ouderavonden om hun visie ten aanzien van kwaliteit van onderwijs te ventileren zodat een dialoog ontstaat. Er vindt informatie-uitwisseling plaats in een sfeer van vertrouwen en openheid. Kortom: wij stellen ouderbetrokkenheid zeer op prijs en zien het als een noodzaak in de begeleiding van uw kinderen.
In ons schoolplan is opgenomen dat een leerling bij ons op school een nadrukkelijke rol speelt tijdens de rapportage gesprekken over welbevinden en schoolontwikkeling. Kortom: we praten met kinderen meer dan over kinderen. Bij belemmeringen in de ontwikkeling van een kind beschouwen we de ouders als de eerste deskundigen. 
Via onze schoolgids, nieuwsbrief, informatieavonden, oudergesprekken en intakegesprekken maken we aan u duidelijk wie we zijn en waar we voor staan. Iedere jaar nemen we een ouderenquête af om de tevredenheid van ouders te peilen, met name over de kwaliteit van ons onderwijs en de informatievoorziening van de school. De opbrengsten van dit onderzoek worden zowel in het team als in de medezeggenschapsraad besproken. Waar nodig passen we dan ons beleid aan t.a.v. de opmerkingen die ouders hebben gemaakt.

4.1 Aanmelden

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Om te wennen mogen ze in een periode van vier weken daaraan voorafgaand een aantal dagdelen in de week meedraaien in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig zijn in juli of augustus starten na de zomervakantie en komen gezamenlijk een uurtje wennen in de laatste week vóór de zomervakantie. In overleg met de andere scholen in de gemeente Overbetuwe is afgesproken dat alle kleuters die vóór 1 oktober 4 jaar worden, bij de start van het schooljaar mogen instromen. 

Voor de aanmelding van alle nieuwe leerlingen hanteren we een intakeprotocol. Voorafgaand aan de inschrijving voeren we met u en het liefst in het bijzijn van uw kind, een kennismakingsgesprek. Dat doen we bij voorkeur op een moment als de school in bedrijf is. In dit gesprek willen wij u, maar vooral uw kind al wat beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u te bekijken of onze school bij uw kind past. Na afloop van het gesprek krijgt u een inschrijfformulier. De aanmelding is een feit wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend op school heeft ingeleverd. Ruim voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u opnieuw een uitnodiging voor een vervolggesprek, waarin we o.a. de wenmomenten voor uw kind vastleggen. Als een leerling op school komt vindt er vooraf uitgebreid contact plaats met de instelling waar het kind vandaan komt. Met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf is bovendien een schriftelijke overdrachtsprocedure overeengekomen. Waar nodig vindt ook mondelinge overdracht plaats. Op onze website is een inschrijfformulier voor aanmelding op onze school te downloaden.

4.2 Ouderraad

Wat op veel scholen de ouderraad wordt genoemd heet op ’t Startblok de activiteitencommissie, of kortweg AC.
De AC is belast met de organisatie en uitvoering van alle activiteiten die gedurende het schooljaar op onze school plaatsvinden. Dit zijn vooral activiteiten die niet direct onderwijs gebonden zijn. Denk hierbij aan sportdagen, schoolreisjes, sinterklaasfeest, kerstviering en de vastenactie. Voor de organisatie van alle activiteiten worden werkgroepen samengesteld waarin leerkrachten en AC-leden nauw samenwerken. Iedere 6 weken vergadert de AC (bestaande uit 10 ouders en twee leerkrachten), waarbij alle lopende zaken binnen de diverse werkgroepen besproken worden. Mocht u vragen hebben of wilt u deelnemen aan de AC, dan kunt u mailen naar activiteitencommissie@t-startblok.nl

4.3 Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Onze raad bestaat uit maximaal 3 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 3 teamleden. Jaarlijks verantwoordt de MR haar activiteiten in een jaarverslag, dat ook op de website wordt gepubliceerd. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn: Financiën, Personeelsbeleid, Beheer van het gebouw, vakantierooster en andere algemene schoolse beleidzaken. Mocht u vragen hebben of wilt u deelnemen aan de MR, dan kunt u mailen naar MR@t-startblok.nl.
Naast bovengenoemde medezeggenschapsraad is er binnen onze stichting SKO Batavorum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Met een GMR hoeft het bevoegd gezag over onderwerpen van gemeenschappelijk belang slechts één keer overleg te plegen, in plaats van met alle Medezeggenschapsraden van de scholen afzonderlijk. De besluitvorming over bovenschoolse zaken zal hierdoor duidelijker en sneller zijn. Onze medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden die de scholen gezamenlijk aangaan. 

4.4 Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 37,50. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in de AC,
na fiat van de oudergeleding van de MR. Stroomt uw kind gedurende het schooljaar in, dan wordt de bijdrage daarop aangepast. De ouderbijdrage wordt aan uw kind besteed onder andere voor een cadeautje met Sinterklaas, eten en drinken bij diverse festiviteiten, schoolreisje en andere activiteiten. Jaarlijks worden bestedingen verantwoord in het financiële verslag en vastgesteld in de jaarvergadering. Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de stichting Leergeld Oost Betuwe.
Leergeld Oost Betuwe is een instelling die kan bijdragen in de schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar.
De adresgegevens zijn:
Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
E: info@lgob.nl

4.5 Klachten

Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle belanghebbenden in school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch kunnen op school soms gebeurtenissen plaatsvinden waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos. U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan op elk moment. De klachtencommissie weegt bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Een procedure bij de klachtencommissie duurt echter lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en directeur/adjunct directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders en van de school, beiden moeten bereid zijn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze ligt op verzoek voor iedereen ter inzage. Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in? Op onze school zijn twee contactpersonen benoemd: Anja Smits en Dorothé de Vries - Peters. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij één van de contactpersonen. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van SKO Batavorum is dat Sonja Tettero. Zij is te bereiken via mail: Sonja@vertrouwenszaken.nl of telefonisch 06-24676470. Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs. Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur. Op school ligt naast de klachtenregeling, de brochure ‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ ter inzage. Deze kunt u ook downloaden via www.gcbo.nl.

Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie of ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwensinspecteur bij het centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de aanwezige protocollen op school.

4