Ouders

Wij vinden het noodzakelijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op ons IKC.
De betrokkenheid vindt op verschillende manieren plaats: Ouders in de IKC-Raad (een samenvoeging van de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van de opvang), ouders in de oudervereniging, het ouderpanel, het koffie-uurtje met de directeur en ouders die participeren in andere schoolactiviteiten. Een goed contact vinden wij belangrijk. Daardoor zijn de pedagogisch medewerkers en leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Ons motto is: door de goede samenwerking met de ouders ontstaat ‘beter onderwijs’.

4.1   Aanmelden 

Het hele jaar door kunnen kinderen aangemeld worden. Neemt u hiervoor telefonisch of per e-mail contact op. Bij aanmelding stellen we het op prijs in een persoonlijk onderhoud kennis te maken met kind en ouders. Tevens bent u dan in de gelegenheid ons IKC te bezichtigen. Ook op andere momenten kunt u binnenlopen om te zien hoe we in de praktijk van alle dag functioneren. 

4.2   Oudervereniging

Binnen ons IKC worden allerlei activiteiten en feesten georganiseerd waarbij de ouders een onmisbare rol spelen. De oudervereniging d.w.z. het algemeen bestuur zorgt in overleg met het team voor de organisatie en uitvoering van deze niet-lesgebonden activiteiten. Als voorbeelden noemen we sinterklaas, kerstviering, carnaval, paasviering, avondvierdaagse en de jaarafsluiting met een spellendag, sportdag of een schoolreisje.

4.3   Ouderbijdrage

Vrijwel alle kosten voor deze activiteiten worden gefinancierd door de opbrengst van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage De namen van de leden van het algemeen bestuur van de oudervereniging staan op de site vermeld.  

Ouderbijdrage
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage:
1 kind                               € 30,-
2 kinderen                         € 60,-
3 kinderen                         € 75,-
4 kinderen                         € 90,- 
​​​​​​​Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is verzoeken wij u vriendelijk doch dringend deze wel te voldoen. 

4.4   Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. Onze raad bestaat uit maximaal 4 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 4 teamleden. De samenstelling en de taken van de MR staan op de site.
Zie:  http://de-abacus.nl/ouders-en-de-mr/

4.5   Klachtenregeling

Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle belanghebbenden in ons IKC een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waarbij ouders, leerlingen of personeelsleden er samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos, u kunt een klacht indienen. De klachtencommissie doet een uitspraak of de procedures juist zijn gevolgd. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen van belang zijn.

Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze is op verzoek voor iedereen ter inzage. Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in:

  1. Op elke school zijn twee contactpersonen benoemd. Voor onze school zijn dat mw. Irene Onstenk en mw Iris van der Veen. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij de contactpersonen. Zij kunnen u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan.
  2. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van SKO Batavorum is dat Mevrouw Ina Blanken.

4