Ouders

De school is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Wij zien de betrokkenheid van ouders als een noodzaak. Wij vinden dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders, kind en school .

Om allerlei extra activiteiten te kunnen organiseren is de hulp van een grote groep ouders onontbeerlijk. Wij zijn een actieve school waar, naast het lesgebeuren, aandacht is voor schoolreisjes, excursies, themafeesten, sportdagen etc. Wij beseffen dat we dat zonder uw hulp, niet voor elkaar krijgen. Gelukkig kunnen we altijd op een grote groep ouders rekenen die zich inzet voor onze school. We willen hier nog eens benadrukken dat we die hulp van ouders waarderen en hopen dat u begrip hebt voor het feit dat er regelmatig om hulp gevraagd wordt.

Wij vinden het van groot belang dat er een goede samenwerking en communicatie is tussen ouders en onze school. Wij proberen de informatielijnen zo kort mogelijk te houden. Daarbij maken we gebruik van mondelinge en schriftelijke communicatielijnen:

  • De website met actueel nieuws
  • Persoonlijk gesprek. Vooraf een afspraak maken is aan te bevelen.
  • De nieuwsbrief
  • Brieven met een korte actuele mededeling
  • Klasbord
  • De schoolgids
  • Informatieavonden

4.1   Aanmelden 

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Om te wennen mogen ze in een periode van vier weken daaraan voorafgaand een 4 dagdelen wennen in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig zijn in juni, juli of augustus starten na de zomervakantie en komen gezamenlijk een uurtje wennen in de laatste week vóór de zomervakantie. In overleg met de andere scholen in de gemeente Overbetuwe is afgesproken dat alle kleuters die vóór 1 oktober 4 jaar worden, bij de start van het schooljaar mogen instromen.

Voor de aanmelding van alle nieuwe leerlingen hanteren we een intakeprotocol. Na het invullen van een aanmeldformulier wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit gesprek willen wij u, maar vooral uw kind al wat beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u te bekijken of onze school bij uw kind past.

Als een leerling op school komt, vindt er uitgebreid contact plaats met de instelling waar het kind vandaan komt. Met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf is bovendien een schriftelijke overdrachtsprocedure overeengekomen. Waar nodig vindt ook mondelinge overdracht plaats. Na dit intakegesprek volgt een inschrijving.

4.2   Ouderraad

De Ouderraad organiseert in samenwerking met het team de binnen- en buitenschoolse activiteiten. Jaarlijks wordt er voor alle ouders een (jaar)vergadering georganiseerd. Daarnaast vergadert de Ouderraad zelf ongeveer 6-8 keer per jaar. Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over activiteiten die de Ouderraad organiseert, kunt u altijd terecht bij één van de leden.

4.3   Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Onze raad bestaat uit maximaal 2 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 2 teamleden. De locatieleider woont de vergaderingen bij als overlegpartner. Jaarlijks verantwoordt de MR haar activiteiten in een jaarverslag, dat ook op de website wordt gepubliceerd. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt, zijn: Financiën, Personeelsbeleid, Beheer van de gebouwen, vakantierooster en andere algemene schoolse zaken. Naast bovengenoemde medezeggenschapsraad is er binnen SKO Batavorum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Met een GMR hoeft het bevoegd gezag over onderwerpen van gemeenschappelijk belang slechts één keer overleg te plegen, in plaats van met alle Medezeggenschapsraden van de scholen afzonderlijk. De besluitvorming over bovenschoolse zaken zal hierdoor duidelijker en sneller zijn. Onze medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden die de scholen gezamenlijk aangaan.

4.4   Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld na fiat van de oudergeleding van de MR. Stroomt uw kind gedurende het schooljaar in, dan wordt de bijdrage daarop aangepast.

De hoogte van de ouderbijdrage is dit jaar € 27,50 De ouderbijdrage wordt aan uw kind besteed onder andere voor een cadeautje met Sinterklaas, eten en drinken bij diverse festiviteiten en andere activiteiten. Daarnaast is er ook een bijdrage voor het schoolreisje. Jaarlijks worden bestedingen verantwoord in het financiële verslag en vastgesteld in de jaarvergadering. Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet betalen.

Leergeld Oost Betuwe
Bijdrage in de schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Mocht u om wat voor reden dan ook de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de stichting Leergeld Oost Betuwe. Zie adressen .

4.5   Klachten

Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle belanghebbenden in school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch kunnen op school soms gebeurtenissen plaatsvinden waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos. U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan op elk moment. De klachtencommissie weegt bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Een procedure bij de klachtencommissie duurt echter lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders en van de school, beiden moeten bereid zijn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze ligt op verzoek voor iedereen ter inzage. Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in?

  • Op onze school is één contactpersoon benoemd: Carola Leenders. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij de contactpersoon. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van SKO Batavorum is dat Mw. Sonja Tetteroo. Zij is telefonisch te bereiken via 06-24676470 of digitaal via sonja@vertrouwenszaken.nl.
  • Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs. Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur. Op school ligt naast de klachtenregeling, de brochure ‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ ter inzage. Deze kunt u ook downloaden via www.gcbo.nl.
  • Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie of ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwensinspecteur bij het centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111.


4