5

Organisatie

5.1 Opvang

De dagopvang is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 tot 18.30 uur en biedt plaats voor maximaal 80 kinderen. Er zijn vijf groepen dagopvang.

 • Paarse groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Roze groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Groene groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Blauwe groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Oranje groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De buitenschoolse opvang is van maandag t/m vrijdag geopend op de volgende tijden:

Voorschoolse Opvang:                                  07.00 – 08.30 uur
Naschoolse Opvang: 
op maandag, dinsdag en donderdag:          14.15 – 18.30 uur
​​​​​​​op woensdag/vrijdag:                                  12.00/12.15 – 18.30 uur

Tijdens vakanties en studiedagen is de locatie geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang biedt plek aan maximaal 100 kinderen.

Intake en wennen
Met alle ouders wordt voor aanvang van de opvang een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek maken ouders kennis met de opvang en worden alle onderwerpen besproken die relevant zijn. Welke onderwerpen dit zijn is terug te vinden in de intakemap. Dit gesprek wordt gevoerd met een pedagogisch medewerker of de teamcoördinator.
​​​​​​​Een kind de allereerste keer naar de opvang brengen is voor een ouders doorgaans een nieuwe situatie. De pedagogisch medewerkers houden rekening met individuele verschillen en spreken zorgvuldig met de ouders af hoe de eerste keren zullen verlopen, hoe lang het kind komt en hoe lang de ouder erbij blijft. De pedagogisch medewerkers bellen na een half uur de ouder op om verslag uit te brengen over hoe het gaat met hun kind. Ouders kunnen daarna altijd en op elk moment van de ochtend zelf naar de opvang bellen om te vragen hoe het gaat. De pedagogisch medewerker zal bij de allerjongste kinderen vragen om de eerste keren iets vertrouwds van thuis mee te geven. Kinderen mogen voor aanvang van de gereserveerde periode twee keer een halve dag komen wennen.

Het is van belang dat de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk informatie krijgen van de ouders over het kind, om zo het wenproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Te denken valt aan informatie over aard en karakter van het kind, de thuissituatie, eventueel specifieke gewoonten om het kind te troosten en andere wetens-waardigheden.

Flesvoeding en fruit
Wij bieden opvang aan inclusief luiers en voeding. Onze standaard flesvoeding is Nutrilon. Alleen wanneer uw kind afwijkende (fles)voeding of dieetvoeding gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze zelf mee te brengen naar de opvang. Dit heeft echter geen consequenties voor de kosten van de opvang. Bij kleinere kinderen pureren wij zelf vers fruit, oudere kinderen eten vanzelfsprekend stukjes fruit. Kinderen tot 1 jaar kunnen gratis warm eten. Ouders van kinderen van 1 tot 2 jaar mogen zelf een warme maaltijd meegeven naar de opvang. Vanaf 2 jaar wordt er geen warme maaltijd meer gegeven. Indien het wenselijk is dat uw kind andere voeding krijgt dan wij aanbieden, dient u dit zelf mee te brengen naar de opvang.

Ziekte
In een ruimte waar veel kinderen zijn is het risico van besmetting bij ziekte vrij groot. Een ziek kind heeft extra aandacht nodig. Wij hanteren hierin de richtlijnen van de GGD. In ons ziektebeleid dat u ontvangt bij de intake staan de meest belangrijke zaken op een rij.
De afwezigheid van een kind als gevolg van ziekte dient de ouder tussen 07.00 en 08.30 uur aan de pedagogisch medewerker te melden. Dat geldt óók voor de terugkeer van een kind nadat het is hersteld.

Beroepskracht-kind/ratio
1. Bij de dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen, met dien verstande dat in een groep:​​​​​​​
A. in de leeftijd tot 1 jaar gelijktijdig en ten hoogste 12 kinderen aanwezig zijn:
​​​​​​​B. in de leeftijd tot en met 3 jaar gelijktijdig en ten hoogste 16 kinderen aanwezig zijn, waaronder ten hoogste 8 kinderen tot 1 jaar.

2. Bij de dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijke aanwezige kinderen tenminste:
A. 1 beroepskracht per 4 kinderen in de leeftijd tot 1 jaar
B. 1 beroepskracht per 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar
C. 1 beroepskracht per 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar
D. 1 beroepskracht per 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar

3. Bij de buitenschoolse opvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijke aanwezige kinderen tenminste:
A. 1 beroepskracht per 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
B. 2 beroepskrachten per 11 t/m 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar

Plaatsingsprocedure
Mocht u besluiten uw kind te willen inschrijven bij IKC Binnenstebuiten, dan kan dit schriftelijk via het inschrijfformulier of via in het inschrijfformulier op onze website: www.zonnekinderen.nl. U kunt vooraf altijd het IKC bellen om een kijkje te gaan nemen.

De plaatsingsprocedure is als volgt:

 •  Inschrijving houdt niet automatisch in dat uw kind geplaatst kan worden op de gewenste dagen en locatie. Het kan zijn dat uw kind op een wachtlijst geplaatst  wordt. Wij overleggen altijd met u over een eventueel alternatief.
 • Kinderen voor de voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantie opvang kunnen vanaf 2,5 jaar ingeschreven worden.
 • Tweede of volgende kinderen uit eenzelfde gezin van reeds geplaatste kinderen bij IKC Binnenstebuiten krijgen voorrang bij plaatsing. Daarna wordt de datum van inschrijving gehanteerd.  Zijn er meerdere inschrijvingen op de gewenste ingangsdatum maar beperkte plaatsingsmogelijkheden dan worden de kinderen op volgorde van inschrijving geplaatst. 
 • Start van de opvang kan op iedere werkdag van de maand.
 • Voor de dagopvang geldt een minimale afname van twee dagdelen per week. Voor de buitenschoolse opvang geldt een minimale afname van één dagdeel per week.
 • De opzegtermijn bedraagt een volledige kalendermaand. Opzeggen is alleen mogelijk per de  eerste van de maand, dit geldt ook voor mutaties wanneer het vermindering van dagdelen betreft. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail.
 • Alle contracten worden berekend op basis van 52 weken per jaar. U ontvangt een factuur met een vast maandbedrag.

Zodra uw inschrijving binnen is, ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging van ons. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van de opvang ontvangt u van ons een contract. Dit contract dient u binnen vijf werkdagen getekend retour te zenden, voorzien van uw machtiging voor automatische incasso en rekeningnummer. Zodra het getekende contract binnen is en het intakegesprek heeft plaatsgevonden, kunnen wij tot definitieve plaatsing van uw kind overgaan.

Betalingsvoorwaarden

 • Eén week voor aanvang van een nieuwe maand ontvangt u de factuur via de mail. Wij gebruiken hiervoor het mailadres dat u op het inschrijfformulier heeft ingevuld. In de laatste week van de maand worden de opvangkosten voor de daaropvolgende maand geïncasseerd.
 • Betaling geschiedt alleen via automatische incasso. Hiervoor tekent u op het contract. Zonder automatische incasso kunnen wij uw kind niet plaatsen.
 • Wanneer wij de opvangkosten niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor  uw plaatsing per direct op te zeggen en zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gemaakte kosten worden aan u doorberekend.
 • Gereserveerde uren worden bij ziekte, extra aangevraagde dagen, vakanties, eerder ophalen/later brengen en feestdagen doorberekend.

5.2 Peutergroep

Een peuterplaats bestaat uit 2 dagdelen per week.

Keuze voor 1 dagdeel (een halve peuterplaats) is mogelijk, bijvoorbeeld om te kijken of uw kind de combinatie kinderdagverblijf en peuterspeelzaalwerk bevalt. Vanuit pedagogisch en didactisch standpunt is ons advies om een hele peuterplaats af te nemen zodat het kind sneller in de groep is opgenomen en volledig deel kan nemen aan het programma. Ook kunnen wij zo de ontwikkeling van uw kind voldoende volgen en inspelen op de ontwikkelbehoefte.
​​​​​​​Wanneer u meer dan 2 dagdelen wilt afnemen is dit mogelijk. Voorwaarde is wel dat er plaats is op Dikkie Dik. Plaatsing voor een 3e en/of 4e dagdeel gebeurt per maand en uiteraard in overleg met u en het servicebureau, waarbij afstemming plaats vindt met de pedagogisch medewerkster die uw peuter begeleidt.

Inschrijving
U kunt uw kind bij ons inschrijven door middel van het inschrijfformulier op de website. U kunt  uiteraard altijd contact opnemen met de locatie om een kijkje te komen nemen.

Voor de peutergroep kunt u uw kind bij voorkeur aanmelden vanaf het moment dat hij/zij 1½ jaar oud is. U stuurt het formulier ingevuld en ondertekend naar het servicebureau van De Linge.
Voor contactgegevens zie achter in deze gids of op de website.
Wanneer u uw kind wilt plaatsen op Dikkie Dik hebt u de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Ouders die geen recht op toeslag hebben en dit kunnen aantonen hebben recht op een inkomensafhankelijk tarief dat gesubsidieerd wordt door de gemeente Lingewaard.
Hiervoor is het belangrijk gegevens over uw bruto totaal gezinsinkomen bij te voegen.
alternatieven mogelijk zijn.

Plaatsing
Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.
(VVE) Indicatie via het consultatiebureau, verhuizing en leeftijd kunnen reden zijn om kinderen met voorrang te plaatsen.
De pedagogisch medewerkster die mentor wordt van uw kind neemt na afsluiting van het plaatsingscontract contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Wijziging
Voor wijzigingen van dagdelen kunt u contact opnemen met ons servicebureau. Onze medewerkers bekijken en overleggen met u wat de mogelijkheden zijn.

Afmelding
Afmelding van uw kind gebeurt schriftelijk dmv het afmeldformulier. De opzegtermijn is een maand voorafgaand aan de vertrekdatum van uw kind, ook als uw kind tot aan zijn/haar 4e verjaardag de peutergroep blijft bezoeken.
Als blijkt dat plaatsing op de basisschool uitgesteld wordt (bijvoorbeeld voorafgaand aan zomervakantie) kan uw kind van de peutergroep gebruik blijven maken. Wij verzoeken u dit tijdig te melden bij de pedagogisch medewerkster en het servicebureau.
Ook als u uw kind tijdelijk wilt afmelden, geldt de opzegtermijn van een maand.

Overige bepalingen

 • Proefperiode; De eerste 4 weken dat uw kind onze voorschoolse voorziening bezoekt gelden zowel voor u als voor De Linge  als wederzijdse proeftijd, daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Langdurig ziek; Is uw kind langer dan 4 weken ziek dan kunt u contact opnemen met ons servicebureau. In overleg kan een afwijkende betalingsregeling getroffen worden of kan uw kind worden teruggeplaatst op de wachtlijst.

Ziekte
​​​​​​​Wanneer uw kind ziek is, maar ook wanneer uw kind last heeft van hoofdluis, verzoeken wij u dit op de locatie door te geven. Zeker bij kinderziektes is dit voor ons belangrijk om te weten omdat wij deze informatie dan aan andere ouders kunnen melden via het mededelingenbord. In sommige gevallen zijn wij verplicht zieke kinderen te melden bij de GGD. Dit is bijvoorbeeld wanneer er meerdere kinderen in korte tijd ziek worden en/of kinderen niet of niet volledig worden ingeënt. De GGD beoordeelt dan of verder onderzoek noodzakelijk is. Hebt u vragen over kinderziekten of wilt u meer informatie over kinderziekten is te lezen op www.rivm/infectieziekten of vraag bij de pedagogisch medewerksters naar de informatie van het RIVM.

Wij gaan ervan uit dat uw kind meedoet met het rijksvaccinatieprogramma. Is dit niet het geval, dan dient u dit te allen tijde te melden op het inschrijfformulier en tijdens het kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkster.

5.3 Onderwijs

Hieronder geven wij informatie over een aantal praktische zaken. Op de website staat het complete overzicht, het school ABC

Vanaf 08.20 uur kunnen de kinderen met hun ouders naar binnen (inloop). Om
​​​​​​​8.30 uur moet iedereen in het lokaal aanwezig zijn. Alle kinderen blijven tussen de middag over op school en spelen en eten onder leiding van de leerkrachten.
Het is niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen.

Groepen
Op de Boemerang hanteren we een heterogene groepsindeling. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden in een basisgroep zitten. Deze vorm biedt de gelegenheid van en met elkaar te leren. Het schooljaar 2017 - 2018 starten we met zes groepen 1-2, vijf groepen 3-4,  vier groepen 5-6 en vier groepen 7-8. De groepen 1-4 vormen samen de unit onderbouw. De groepen 5-8 vormen de unit bovenbouw. De groepen 7-8 zitten vanaf augustus 2017 op de dependance.

Aanmelden van uw kind
Het hele jaar door kunnen nieuwe kinderen aangemeld worden. U maakt hiervoor een afspraak met de dhr. Bouwmeister, directeur van De Boemerang. Hij stelt het op prijs om met u en uw kind kennis te maken en u kunt tijdens het gesprek de school bezichtigen.
Na dit intakegesprek ontvangt u het inschrijfformulier, entreeformulier,  informatiefolders en een ouderbrief met praktische informatie voor groep 1-2. Uw zoon/dochter ontvangt ook een leesboekje over De Boemerang. Dit leesboekje kunt u als voorbereiding op de 1e schooldag samen lezen. 

Informatie m.b.t. de eerste schooldag
Op de eerste schooldag nadat uw kind 4 jaar is geworden verwachten wij uw zoon/dochter op school. Ongeveer 6 weken voor deze dag ontvangt u een kaartje. Samen met de leerkracht spreekt u enkele data af waarop uw kind kan komen wennen. Om uw zoon/dochter rustig te ontvangen op de wendagen, kunt u uw kind omstreeks 9.00 uur brengen. Nadat u kind circa 6 weken op school zit wordt u uitgenodigd op school om de eerste ervaringen te bespreken. In dit voortgangsgesprek komt het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal en/of dagopvang en het entreeformulier ter sprake dat u hebt ontvangen bij het intakegesprek.
Kinderen die jarig zijn na 31 mei, in juli of augustus starten na de zomervakantie  en komen gezamenlijk een uurtje wennen in de laatste week (stoeltje passen) vóór de zomervakantie. Alle kleuters die vóór 1 oktober 4 jaar worden mogen op de eerste schooldag instromen.

Bewegingsonderwijs
Onze kinderen zijn voor de gymnastieklessen aangewezen op sporthal De Brink in de wijk De Zilverkamp. Deze hal ligt op loopafstand van de school. Wij hanteren de methode ‘Bewegen samen regelen’. De kinderen sporten in een shirt en korte broek of een gympakje en dragen gymschoenen (geen zwarte zool). De groepen 1-2 maken gebruik van het speellokaal. Voor de indeling van de gymtijden kunt u de website raadplegen.