4

Ouders

4.1   Contact 

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Dat begint al bij het intakegesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij uitgebreid de tijd om kennis te maken met u en uw kind, vertellen wij u over de dagelijkse gang van zaken en geven wij u een rondleiding. Ook gedurende de tijd die uw zoon/dochter bij ons doorbrengt proberen wij u zo goed mogelijk te betrekken bij het wel en wee van uw kind.

Kinderen vinden belangrijk wat hun ouders belangrijk vinden. Als ouders aan hun kind laten merken dat ze belangstelling hebben voor wat het kind meemaakt, groeit de interesse van de kinderen ook. De ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling voor een groot gedeelte over aan de medewerkers. Toch zijn de medewerkers in heel veel opzichten afhankelijk van u als ouders, alleen al door uw belangstelling voor wat uw kind leert en meemaakt. Kinderen komen niet alleen naar het kind centrum om kennis op te doen, maar ook om op een goede en prettige manier met andere kinderen en de medewerkers te leren omgaan.
​​​​​​​Overleg en afstemming zijn daarom erg belangrijk. Het werkt niet als een kind telkens met twee héél verschillende voorbeelden wordt geconfronteerd. Daarom is het erg goed dat ouders en medewerkers elkaar aanvullen en elkaar informeren. Als u het ergens niet mee eens bent of u plaatst vraagtekens bij het één of ander, is het goed om dat rustig te bespreken met de leerkracht of de pedagogisch medewerker van uw kind. Als wij vragen hebben of denken suggesties te kunnen doen, zullen we met u contact opnemen.

4.2   Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op het IKC Binnenstebuiten. We maken gebruik van de volgende mogelijkheden:

 • Het schoolbulletin ‘De nieuwsflits’. Zodra er nieuws is ontvangt u een nieuwsbrief;
 • De themabrief, u wordt geïnformeerd over het nieuwe thema;
 • Informatieavonden, u ontvangt informatie over een bepaald aspect van ons onderwijs;
 • Oudergesprekken, drie keer per jaar voeren we overleg met u over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de observaties, rapporten en het portfolio;
 • De website; www.ikc-binnenstebuiten.nl
 • De ikc-gids. In deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op Binnenstebuiten en onze werkwijze. Deze kunt u downloaden op de site;
 • Folders, sommige onderwerpen hebben we uitgewerkt in een foldertje;
 • De mededelingen en oproepen die via de klassenouders wordt verspreid;
 • In uitzonderlijke gevallen ontvangt u een brief via de kinderen.
 • Klasbord; een digitale omgeving waarvoor u zich jaarlijks kunt aanmelden bij de medewerker/leerkracht van uw kind.

Persoonsregistratie
Het registreren en overdragen van persoonsgegevens gebeurt binnen de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze locaties en op het servicebureau wordt gewerkt conform het bepaalde in deze wet. De pedagogisch medewerkster houdt vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitoefening van haar beroep krijgt geheim (beroepscode).  
Binnenstebuiten gaat vertrouwelijk om met de ontvangen persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. De geregistreerde gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens de bij wet vastgelegde uitzonderingen.

4.3   Ouders op de opvang

4.3.1 Overdracht
Gedurende de dag maken de pedagogisch medewerkers uw kind van heel dichtbij mee. Vorderingen worden met u als ouder(s) uitvoering besproken. De belevenissen van uw kind worden bijgehouden in zijn of haar eigen schriftje. Ouders krijgen hierdoor ook beter zicht op wat de opvang voor hun kind betekent. Een goede overdracht komt van beide kanten, de pedagogisch medewerkers kunnen u daardoor ook beter informeren over het welzijn van uw kind. 

4.3.2 Kindgesprek
Minimaal één keer per jaar is er een kindgesprek. Het voornaamste doel van dit gesprek is om met elkaar te delen hoe het kind zich voelt, ontwikkelt en gedraagt op het kindcentrum. in dit gesprek bespreken we, aan de hand van het kindvolgsysteem, de ontwikkeling van uw kind. Ook het welbevinden van uw kind en relevante informatie vanuit de thuissituatie krijgen hierin een plek.
Mocht er naast het kindgesprek behoefte zijn aan een gesprek, dan is dit altijd mogelijk. Vanzelfsprekend wachten we niet op het jaarlijkse oudergesprek als er tussentijds bijzonderheden zijn. Dit zal in voorkomende gevallen direct met ouders worden besproken.
Op de locatie zien ouders informatie, foto’s en materialen die een beeld geven van het actuele thema, de activiteiten en gebeurtenissen. Zo is er bijvoorbeeld een thematafel, informatiebord of kiesbord.

4.3.3 Overige communicatie
Via onze website,  Facebook en Klasbord willen wij voorzien in de behoefte aan actuele informatie. Wij hopen dat dit bijdraagt aan een betere communicatie met en betrokkenheid van ouders. Intern zijn er heldere afspraken en protocollen over het plaatsen en delen van informatie en beeldmateriaal. Tenslotte organiseren wij ouderbijeenkomsten of vieringen zoals informatie- of thema-avonden, inloopavonden of andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een jaarfeest of viering. Ouders, pedagogisch medewerkers en soms ook kinderen zien elkaar in andere omstandigheden en komen op een andere manier in gesprek.

4.4   Ouders op de peutergroep

Wij houden u mondeling en schriftelijk op de hoogte van ontwikkelingen van uw kind, de gang van zaken op de locatie en van de ontwikkelingen in de organisatie. Deze informatie verstrekken wij via de locatie (mededelingenbord in de hal) of digitaal.

Onderwerpen waarover wij u in ieder geval informeren:

 • belevenissen van kinderen op de groep
 • eventuele zorgen over de ontwikkeling van uw kind
 • mededelingen vanuit management en bestuur
 • vakantiesluiting en sluiting tijdens feestdagen
 • nieuwe protocollen of richtlijnen m.b.t. de dienstverlening
 • vervanging wegens ziekte of vakantie
 • wijziging in huisregels
 • ziektes die op dat moment heersen
 • oudercommissie (leden, notulen vergadering)

4.4.1 Gesprekken met ouders
Een kennismakingsgesprek vindt plaats een tot twee weken voor de start op de groep. Hiervoor ontvangt u van de pedagogisch medewerkster een uitnodiging. De pedagogisch medewerker die de mentor wordt van uw kind neemt aan de hand van een checklist de werkwijze, de relevante protocollen en de belangrijkste huisregels met u door. In dit gesprek kunt u aangeven op welke manier u met uw kind omgaat en wat u van de pedagogisch medewerker verwacht. Er worden afspraken gemaakt over diverse zaken, waaronder de wenperiode. In dit gesprek is ruimte om bijzonderheden met betrekking tot uw kind te bespreken, zoals allergie, overgevoeligheid. Ook zaken mbt de ontwikkeling van uw kind, en die voor de pedagogisch medewerkster belangrijk zijn om mee rekening te houden bij de begeleiding, kunt u hier bespreken.

Het 10-minutengesprek vindt plaats om de ontwikkeling van uw kind te bespreken aan de hand van de bevindingen die de pedagogisch medewerkster heeft geregistreerd in het volgsysteem KIJK. Op een aantal vaste momenten deelt  en bespreekt de pedagogisch medewerkster haar bevindingen met u:

 • De eerste keer als uw kind ca. 3 maanden bij ons is. De pedagogisch medewerkster informeert u over de BASISKENMERKEN zoals hierboven genoemd en over de ontwikkelingslijnen spraak-taal en spel.
 • In de periode daarna volgt de pedagogisch medewerkster de voortgang van de ontwikkeling van uw kind en stemt het aanbod in de groep af op de behoefte van uw kind. Zij bespreekt de voortgang op de ONTWIKKELINGSLIJNEN met u in een 10-minutengesprek op de speelzaal rond de 3e verjaardag en op het kinderdagverblijf rond elke verjaardag.
 • Wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden is wordt een 10-minutengesprek gepland ter voorbereiding op de overgang naar de basisschool. Dit  tijdstip is zo gekozen dat de informatie ruim voor uw kind afscheid neemt kan worden overgedragen aan de basisschool. Ook nu bespreekt de pedagogisch medewerkster haar bevindingen met u en indien nodig/mogelijk met de leerkracht of de intern begeleider van de betreffende basisschool waar uw kind naar toe gaat.

Wanneer uw kind slechts 1 dagdeel gebruik maakt van de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf en/of de periode dat uw kind onze peuterspeelzaal of dagverblijf  bezoekt korter is dan een jaar, overlegt de pedagogisch medewerkster met u welke gegevens zij registreert en met u bespreekt.

4.5   Ouders op school

Iedere ochtend kunt u 10 minuten voor aanvang van de lestijd gebruik maken van de inloop. Tijdens deze inloop kunt u samen met uw kind naar zijn werk kijken of samen een spelletje doen. De leerkrachten zijn aanwezig zodat u zo nodig een afspraak kunt maken.

Standaard nodigen wij u driemaal per jaar uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw zoon/dochter besproken. Ieder schooljaar wordt er in de groep gestart met een informatieavond over het leerjaar van uw zoon/dochter. Indien u informatie wenst kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht(en).

4.5.1 Hulp van ouders in school
Bij tal van activiteiten in de groepen schakelen wij de hulp van de ouders in. U kunt hierbij denken aan:

 • excursies en vervoer
 • ondersteuning bij de thema’s
 • als gastspreker
 • schoonmaken en reparatie van materialen

De hulp bij deze activiteiten verhoogt de betrokkenheid van de kinderen en de ouders bij de school.

4.5.2 De klassenouder
​​​​​​​Een leerkracht heeft verschillende taken op school- en groepsniveau. Een deel van deze taken bestaat uit organisatorische taken. Deze taken met betrekking tot de groep worden veelal met medewerking van ouders uitgevoerd. Om zoveel mogelijk ouders hierbij te betrekken werken we met een klassenouder. Deze ouder coördineert de werkzaamheden die in overleg met de groepsleerkracht zijn vastgesteld.

4.6 Ouderinspraak

4.6.1 Oudercommissie van de opvang
​​​​​​​Wij hechten veel waarde aan de mening van de ouder(s). Wij vinden het belangrijk om ouder(s) te betrekken bij de kinderopvang en te luisteren naar ideeën en suggesties. Om die reden heeft elke locatie een oudercommissie. Zij vormen het klankbord voor ouder(s) en een serieuze gesprekspartner voor de pedagogisch medewerkers en leidinggevenden. Ongeveer 5 keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar. Zij bespreken dan beleidsmatige aspecten van de kinderopvang. De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse zaken zoals pedagogisch beleid, prijs, openingstijden, beroepskracht/kind-ratio, voedingsbeleid etc. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de locaties.

4.6.2 Ouderinspraak op de peutergroep van Dikkie Dik:
Binnen De Linge  kennen we de Centrale Oudercommissie en de Oudercommissies op locatie. Zij behartigen de belangen van de ouders en de kinderen. Daarnaast denken zij mee met pedagogisch medewerksters en directie over de organisatie, nieuwe ontwikkelingen, de dagelijkse gang van zaken en bevorderen daarmee de betrokkenheid van ouders.
In de oudercommissie van Dikkie Dik vervullen de deelnemende ouders/verzorgers verschillende taken en  ondersteunen de pedagogisch medewerksters bij lokale activiteiten zoals feesten, uitstapjes, hand en spandiensten enz. Ook helpen zij bij het organiseren van ouder en/of thema avonden voor ouders, open dag en denken zij mee met thema’s. Zij geven advies op het gebied van openingstijden en inhoud.
Een deel van de bevoegdheden van de oudercommissie, is overgedragen aan de Centrale oudercommissie. Deze raad heeft een adviserende en signalerende functie op een aantal terreinen zoals: pedagogisch beleid, kwaliteit, medezeggenschap, veiligheid, plaatsing, huisvesting, organisatieveranderingen. Ons pedagogisch beleidsplan ”samen spelend leren met onderlinge verschillen” is in samenspraak met ouders tot stand gekomen.

4.6.3 Ouderraad en Medezeggenschapsraad van het onderwijs
Hoofdtaak van de ouderraad is het organiseren van én ondersteunen bij schoolactiviteiten. De ouders die in deze commissie zitten ondersteunen het team onder andere bij het organiseren van het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen en Sportdagen. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting
ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiële bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer.

De financiële situatie wordt aan het eind van het schooljaar door de ouderraad geëvalueerd en indien nodig wordt het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage aangepast. Voor de samenstelling van de ouderraad verwijzen wij u naar de website.

De medezeggenschapsraad (MR) komt regelmatig, volgens planning, bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen als personeelsbezetting, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen, enz. Over tal van beleidszaken wordt advies, dan wel instemming gevraagd. Bovenschools is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken die alle scholen binnen onze stichting gezamenlijk aangaan.
Om de belangen van de kinderen en het personeel van de Boemerang zo goed mogelijk te behartigen, is een actieve en betrokken MR van groot belang. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De samenstelling van de MR is vermeld op de website.

Ondertussen zijn we gestart met de oudergeledingen om een ikc-raad te vormen waarin ouders en medewerkers van IKC Binnenstebuiten zijn vertegenwoordigd.