3

Kwaliteit

Welke kwaliteit kunt u van ons verwachten
Binnenstebuiten gaat voor kwaliteit. Onder kwaliteit verstaan wij: de mate waarin we erin slagen de doelen te bereiken naar tevredenheid van onszelf, de overheid, de teams, ouders en de kinderen. Onze doelen zijn helder, ambitieus, aanvaard en beschreven in onze beleidsplannen. Wij werken op alle niveaus voortdurend aan kwaliteitszorg in de cyclus van plan – do – check – act.
​​​​​​​Werkafspraken zijn vastgelegd in protocollen en huisregels en worden ge-valueerd en zo nodig bijgesteld. De uitvoering van ons beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne en Arbo wordt gecontroleerd met behulp van de landelijk erkende risicomonitor.

3.1 Peutergroep en opvang

Om de kwaliteit van onze peutergroep en kinderopvang te bewaken hanteren we de richtlijnen en eisen van de overheid, vastgelegd in de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en de Wet Kinderopvang. Daarnaast hanteren wij de richtlijnen zoals die zijn afgesproken en vastgelegd in het “Convenant Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk”.
​​​​​​​Het Convenant Kwaliteit is sinds december 2013 één document dat zowel voor opvang als PSZ geldt.
Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, zijn toetsingskaders voor de kinderopvang opgesteld.
In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD de kwaliteit en legt haar bevindingen vast in inspectierapporten. De meest recente inspectierapporten kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.lrkp.nl).
De rapporten vindt u ook op onze website en op onze locaties waar zij ter inzage liggen. 

3.2 Onderwijs

Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. De Boemerang stuurt continu aan op kwaliteitsverbetering waarbij we ons afvragen ´Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’ In het schoolplan voor 2015-2019 verwoorden wij onze plannen die zijn uitgewerkt in een meerjarenplanning en een jaarplan. Die laatste wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag. Dit jaarverslag is samen met de meerjarenplanning de basis voor het nieuwe jaarplan. Op verzoek zijn deze documenten verkrijgbaar bij de directie.

De resultaten van ons onderwijs
​​​​​​​Scholen worden geacht drie dingen te doen

  • Kinderen vormen én kinderen iets leren
  • Van een school een ‘thuis’ te maken waar kinderen zich prettig voelen én optimaal presteren
  • Een school vormen met toegewijde leraren, gemotiveerde kinderen en betrokken ouders.

Ontwikkeling in beeld
We houden zorgvuldig bij hoe de kinderen zich ontwikkelen en welke resultaten ze behalen. Iedere leerling beschikt over een portfolio. In deze map wordt werk verzameld dat het kind en de leerkracht belangrijk vindt. De leerkracht bespreekt de inhoud van de map regelmatig met de kinderen. Van dit gesprek maken we een verslag en ook dit krijgt een plaats in de map. Via de map kun je als kind, ouder en leerkracht de ontwikkeling volgen.
De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 2 wordt geobserveerd en geregistreerd in in een speciaal systeem: Handelingsgericht Observeren, Registreren, en Evalueren van Basisontwikkeling (HOREB)
Een overzicht van de resultaten verkrijgen we o.a. door toetsen af te nemen die bij onze methodes horen én door het afnemen van de Cito-toetsen. Cito-toetsen zijn er voor technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze toetsen worden in groep 3 t/m 8 afgenomen. In groep 8 wordt de eindtoets afgenomen.
De resultaten van de observaties, de methodetoetsen en van het CITO-leerlingvolgsysteem worden verzameld in de groepsmap van elke groepsleraar.

3.3 “Klachten”

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Ondanks onze uiterste zorg voor uw kinderen bestaat de kans dat u niet tevreden bent. Klachten beschouwen wij als suggesties voor verbetering: “Elke klacht is een gratis advies”.
Hebt u een klacht of een verbetervoorstel? Wij verzoeken u deze eerst te bespreken met de medewerkster van de groep waarover het gaat. Indien gewenst of wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling kunt u terecht bij de verantwoordelijk leidinggevende.
Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem ter plaatse op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen.
In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, medewerkers en/of directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van alle partijen en de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan.

3.3.1 Klachtenprocedure kinderopvang
Als u als ouder een klacht hebt kunt u dat bespreken met een medewerker of de teamcoördinator. Komt u er niet uit dan kunt u een schriftelijke klacht indienen volgens het intern klachtenreglement van Kinderopvang Zonnekinderen. Als de partijen er onderling niet uitkomen kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterpeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies bemiddeling of mediation. De Geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl  of www.klachtenloket-kinderopvang.nl 

3.3.2 Klachtenprocedure Dikkie Dik
Hebt u een klacht dan kunt u dat bespreken met een medewerker. Wanneer deze niet tot tevredenheid wordt opgelost dan kunt u een schriftelijke klacht indienen volgens het intern klachtenreglement van De Linge. Als de partijen er onderling niet uitkomen kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterpeelzalen.
U hebt ook de mogelijkheid om uw klacht rechtstreeks in te dienen bij deze geschillencommissie. Klachten kunnen betrekking hebben op overeenkomsten en gedragingen. Het klachtenloket van de Geschillencommissie  probeert eerst het probleem door bemiddeling, advies of informatie op te lossen. Mocht dit niet lukken dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak voor alle partijen.
De Geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl  of www.klachtenloket-kinderopvang.nl

3.3.3 Klachtenprocedure onderwijs
​​​​​​​Voor het onderwijs geldt de wettelijk voorgeschreven klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze is op verzoek voor iedereen ter inzage.

Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in:

  1. Op school is één contactpersoon benoemd. Voor onze school is dat Marije Koning. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij de contactpersoon. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van SKO Batavorum is dat mevrouw I. Blanken, ​​​​​​​info@inablanken.nl
    06-21637933.
  2. Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs. Kijk op www.gcbo.nl voor meer informatie en het adres.
  3. Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen, lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur.

Op school ligt, naast de klachtenregeling, de brochure ‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ ter inzage. Deze kan ook worden gedownload via
www.klachtenopschool.kennisnet.nl

3.4 Tevredenheidsonderzoek

Periodiek, maar minimaal eens in de twee jaar, organiseren we op IKC Binnenstebuiten een tevredenheidonderzoek onder alle ouders en verzorgers. Door aan ouders te vragen wat zij van ons aanbod vinden, krijgen de instellingen een indruk van de bestaande kwaliteit. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om in nauwe samenwerking met medewerkers, cliëntenraad, oudercommissies en ouders verbeteringen in de dienstverlening en in de samenwerking aan te brengen.