1

Integraal
kindcentrum
Binnenstebuiten

1.1 Algemeen​​​​​​​

Stichting katholiek onderwijs Batavorum (De Boemerang), Stichting De Linge (Dikkie Dik) en Kinderopvang Zonnekinderen (De Volle Maan) hebben vanuit een gezamenlijke pedagogische visie het doel om te komen tot een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. De samenwerking krijgt zodanig vorm dat partijen, ieder vanuit hun eigen kracht en expertise, hier een actieve bijdrage aan leveren.
​​​​​​​De samenwerking maakt een brede en ononderbroken ontwikkeling van kinderen mogelijk. Kinderen leren in een schoolse omgeving maar ook in de “echte wereld”, zowel in het kindcentrum als daarbuiten. Het kindcentrum vergroot de wereld van een kind, helpt hen die te begrijpen en er zelf een weg in te vinden. Door onderwijs te verbinden met opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en opvang creëren we situaties waarin ook volwassenen, professionals en ouders, van en met elkaar kunnen leren. Zo geven we samen nog meer inhoud aan educatie. 

De naam Binnenstebuiten is ontstaan vanuit de volgende argumentatie:
De kinderen zijn op school binnen maar ook buiten de deur. Ze mogen het binnenste van zichzelf, buiten zichzelf laten zien. Het is buitenschoolse opvang maar dat gebeurt natuurlijk ook weer binnen en buiten. Het is de buitenwereld binnen leren kennen in het gebouw. Buiten de school maar binnen de hekken kan er flink gespeeld worden. Soms mag de wereld op z’n kop en wordt alles binnenstebuiten gekeerd. Kortom: Integraal kind Centrum Binnenstebuiten.

1.2 Missie en visie

Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen om zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om respect te hebben voor zichzelf en anderen. Dit pedagogisch klimaat is voor ons een voorwaarde om je als kind optimaal te ontwikkelen. We stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling en vinden het belangrijk dat kinderen kunnen en mogen zijn wie ze willen zijn. Belangrijke waarden van het pedagogisch klimaat  zijn: veiligheid, respect en betrokkenheid. Veiligheid vinden wij belangrijk omdat een kind dat zich veilig voelt zich optimaal kan ontwikkelen.

Respect voor het kind om wie het is en wie het wil worden en de manier waarop het zich het beste ontwikkelt. Betrokkenheid als grondhouding van de medewerkers om de behoefte van elk kind te herkennen en erkennen en hierbij aan te sluiten met haar begeleiding en ondersteuning.

Om een veilig en optimaal klimaat te creëren waarin we elkaar accepteren, respecteren en waarderen maken we gebruik van o.a. de gouden regels, ‘de regel van de week’, de emotiemeter en diverse projecten. Daarnaast hanteren we een pestprotocol waarin we vastgelegd hebben hoe we met pestgedrag omgaan. U kunt dit protocol te allen tijden inzien.
​​​​​​​“Zonder relatie geen prestatie!”

1.3 De partners ​​​​​​​

De Volle Maan dagopvang

In vijf groepen bieden wij opvang, zorg en begeleiding voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij bieden u en uw kind een plaats waar uw kind liefdevol en professioneel opgevangen wordt.

Voor baby’s vinden we het belangrijk zoveel mogelijk rust en structuur te bieden. Het ritme van het kind is hierbij het uitgangspunt en we kijken goed naar de fysieke en sociaal-emotionele behoeften. Veiligheid en geborgenheid zijn van groot belang. De groepsruimte is ingericht met matten en bij de leeftijd passend spelmateriaal. De slaapkamer grenst direct aan de groepsruimte, zodat de pedagogisch medewerkers goed toezicht kunnen houden.

Ook voor peuters kent de dagindeling een duidelijke structuur. Een dagdeel bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan kinderen houvast ontlenen. Deze onderdelen zijn vrij spelen, kringactiviteiten met aandacht voor creatieve bezigheden, verhaaltjes vertellen, boekjes (voor)lezen en groepsspelletjes. Er zijn vaste momenten van eten en drinken en buiten spelen. Tussen de middag wordt een lunch aangeboden. Daarnaast zijn geregeld uitstapjes, zoals een bezoekje aan de bibliotheek of de kinderboerderij.

De opvang is in de eerste plaats een plek om te spelen. Spelen is de kern en de kracht van de kinderenopvang. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers vooral via spel. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers doen kinderen gevarieerde ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat.

Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen aan de hand van het programma “Startblokken”. Dit is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat jonge kinderen willen: meedoen aan de wereld om hen heen, nieuwsgierig zijn en veel ontdekken. Kinderen verkennen interessante thema’s en de pedagogisch medewerkers geven bewust sturing aan het ontwikkelingsproces van de kinderen. De bekende thema’s zijn natuurlijk de feestdagen en de jaargetijden. Maar ook thema’s als op vakantie gaan, huisdieren, familie, ziek zijn, boodschappen doen, kunnen zodoende meer bekendheid krijgen.

Voorschoolse opvang
Voor een aantal ouders geldt dat zij van de voorschoolse opvang gebruik willen maken. Vanaf 7.00 uur kunnen de kinderen bij ons terecht, om samen met de pedagogisch medewerker op een plezierige en ontspannen wijze de dag te beginnen. Wanneer de school begint gaan de kinderen zelf naar hun eigen leslokaal; de jongste kinderen worden door de pedagogisch medewerker daarheen begeleid.

Naschoolse opvang
Als kinderen de hele dag naar school zijn geweest, willen ze daarna graag vrij zijn en leuke dingen doen. De pedagogisch medewerkers vangen hen op in een huiselijke, ontspannen sfeer. Er is tijd voor persoonlijke aandacht en tijd om over de belevenissen op school te praten. In de naschoolse opvang kunnen kinderen lekker relaxen, maar ook actief bezig zijn. Kinderen moeten niets; zij mogen. Dagelijks is er een ruime keuze uit activiteiten op het gebied van natuur & avontuur, sport, cultuur en multimedia; de vier pijlers van de BSO.

Alhoewel de naschoolse opvang vooral vrijetijdsbesteding is, volgen de pedagogisch medewerkers ook hier de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig en vindt er regelmatig afstemming plaats met de leerkrachten van school. De spelactiviteiten en het omgaan met elkaar versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Vakantieopvang
Tijdens de schoolvakanties is er de gehele dag vakantieopvang. We organiseren leuke, spannende en afwisselende activiteiten in en om ons IKC. Ook organiseren we in de vakanties altijd de Natuur-, Sport- en Cultuurdagen.

Pijlers
Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang doen dit in een omgeving die uitgaat van de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het IKC. Bijzonder in de buitenschoolse opvang is dat het hier gaat om een betekenisvolle invulling van de vrije tijd van kinderen. Onze volgende pijlers zijn leidend in het activiteitenaanbod:​​​​​​​

 • Huiselijkheid; hiermee bedoelen we dat de bso een plaats moet zijn waar het kind zich ‘thuis’ voelt. Dit betekent dat kinderen hier een vrije keuze hebben in de invulling van hun vrije tijd. Ook zegt de term ‘huiselijkheid’ iets over de inrichting van de groepsruimte.
 • Sport; kinderen krijgen dagelijks een aanbod op het gebied van sport- en spelactiviteiten. Kinderen krijgen een aanbod passend bij hun leeftijd, waarbij het plezier in het bewegen centraal staat. Het aanbod is afwisselend en daar waar het kan, sporten we buiten.
 • Cultuur; met een dagelijks cultuuraanbod willen we het cultuurbewustzijn van kinderen stimuleren door verschillende kunstzinnige en culturele activiteiten aan te bieden. Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen.
 • Natuur & Avontuur; het doel van deze pijler is om kinderen de ruimte te geven om te bewegen, te spelen en op ontdekking te gaan. Een belangrijke doelstelling is om kinderen verwondering over en betrokkenheid bij de natuur en hun leefomgeving bij te brengen en hen te stimuleren initiatief, creativiteit en fantasie in te zetten.
 • Multimedia;  door op een verantwoorde manier multimedia een plaats te geven in het aanbod, sluiten we aan op de behoefte van kinderen om nieuwe media te verkennen. Kinderen worden op een speelse en verantwoorde wijze ‘mediawijs’ gemaakt. Een belangrijke doelstelling is om kinderen kennis te laten maken met alle vormen van multimedia.

Deze pijlers krijgen onder meer vorm door de inzet van een team van gekwalificeerde coaches voor sport, multimedia, natuur en cultuur. Zij vormen een belangrijke toevoeging op het team van pedagogisch medewerkers.

Team en bezetting Zonnekinderen
Professionaliteit in begeleiding is essentieel. Het is noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers niet alleen een beroepsgerichte opleiding hebben afgerond, maar ook beschikken over de juiste vaardigheden en houding. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers in de kinderopvang passie hebben voor het werk dat ze doen en er dus intensief mee bezig zijn. We streven ernaar zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groepen in te zetten, omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen van kinderen stimuleert. Ook voor u als ouder(s) is het prettig zo veel mogelijk dezelfde gezichten te zien. Wij hanteren de beroepskracht/kind-ratio zoals vastgesteld in de Wet Kinderopvang. Het team van de opvang bestaat uit pedagogische medewerkers, een teamcoördinator voor de dagopvang en een teamcoördinator voor de buitenschoolse opvang.

Dikkie Dik Peutergroep

Jonge kinderen van 2-4 jaar spelend laten leren en lerend laten spelen: dat is onze passie en daar zit onze deskundigheid. Wij leren kinderen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uit te stralen. Op deze wijze bereiden we kinderen tot 4 jaar voor op een zo goed mogelijke start op de basisschool. In een doorgaande lijn sluiten we met onze Startblokkenwerkwijze aan op het ontwikkelingsgerichte onderwijs van de Boemerang.

De kernwaarden van het pedagogisch klimaat op Dikkie Dik zijn: veiligheid, respect en betrokkenheid. Een kind dat zich veilig voelt kan zich optimaal ontwikkelen. In een veilig pedagogisch klimaat ervaart het kind respect en vertrouwen, krijgt het kind ruimte om zelf te onderzoeken en te experimenteren, en wordt het in staat gesteld zelf oplossingen te zoeken voor problemen en bij conflicten. Daarmee stimuleren we het zelfsturend vermogen ter voorbereiding op een goede start op de basisschool.  Een kind communiceert op veel verschillende manieren. De pedagogisch medewerker probeert de verschillende ‘talen’ van het kind te verstaan en zelf zo veelzijdig mogelijk met het kind te communiceren. Zij biedt mogelijkheden en materialen aan in een rijke leeromgeving waarin kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

SVPO De Linge
Dikkie Dik maakt deel uit van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge te Huissen. De Linge verzorgt kinderopvang en primair onderwijs in de gemeente Lingewaard. Het peuterspeelzaalwerk van De Linge valt sinds 2017 ook onder de kinderopvang waardoor het voor ouders mogelijk is ook voor de peutergroep kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Team
Het team van Dikkie Dik wordt gevormd door 3 pedagogisch medewerksters die samen de vaste gezichten vormen voor kinderen en ouders. Het team wordt op sommige dagen ondersteund door vrijwilligers met affiniteit voor kinderen en in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. De pedagogisch medewerksters zijn minimaal MBO opgeleid en Startblokken gecertificeerd en worden bij hun verdere professionalisering en ontwikkeling gecoacht door de trainer-coach van De Linge.

De rol van de pedagogisch medewerkster op de groep
Onze pedagogisch medewerksters helpen uw kind om het beste uit zichzelf te halen. Dit doen ze door:

 • uw kind een rijke leeromgeving aan te bieden, aansluitend aan de ontwikkelingsbehoefte. Ze ondersteunen en stimuleren uw kind bij het opbouwen van zelfvertrouwen. Hierdoor staan kinderen open voor nieuwe, uitdagende spelsituaties vanuit een gevoel van: “ik kan het”, ‘het gaat me lukken’.
 • een goede relatie met uw kind op te bouwen. De pedagogisch medewerkster bouwt met elk kind een professionele relatie op. Hierdoor kent zij uw kind zo goed dat zij het niet overvraagt, maar ook niet onder het niveau aanspreekt.
 • rijke interacties met uw kind te hebben. De pedagogisch medewerkster communiceert met kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus en benut de contactmomenten met uw kind bewust om de interactie zo waardevol mogelijk te laten zijn.
 • professioneel contact met uw kind en de groep. De pedagogisch medewerkster heeft een betrokken, professionele houding. Uw kind ervaart dat de pedagogisch medewerkster hem/haar kent, ziet en weet wat er in zich in zijn/haar leefwereld afspeelt.
 • respect voor de autonomie van uw kind. De pedagogisch medewerkster handelt vanuit het principe uw kind zo min mogelijk afhankelijk laten zijn. Zij stimuleert uw kind om zelf te doen wat kan, en helpt en ondersteunt waar nodig.

Basisschool De Boemerang

De identiteit van de school
De Boemerang is een katholieke school en biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. De katholiciteit komt tot uitdrukking in de gesprekken met de kinderen over waarden en normen. Daarnaast brengen we de kinderen respect bij voor andere geloofsovertuigingen. De Boemerang is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten.

SKO Batavorum
De Boemerang maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum te Elst. Binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum hebben 9 basisscholen uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.batavorum.nl.

Het onderwijsteam
Ons team bestaat uit een directeur, unitleidsters, een ib-er, 30 groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een conciërge en een administratief medewerkster. Op de website vindt u een groepsfoto van ons team.

Onze uitgangspunten
De Boemerang heeft vanuit haar visie een aantal uitgangspunten geformuleerd:

Onderwijs

 • kinderen kunnen samenwerken, 
 • er zijn uitdagende hoeken ingericht, waar kinderen veel kunnen ontdekken en leren,
 • er wordt gewerkt met thema’s waar kinderen zich betrokken bij voelen en met plezier aan werken,
 • er is veel ruimte, de deuren staan open, overal in het gebouw zijn kinderen aan het werk en zie je wat de kinderen doen.
 • Identiteit

 • het staan voor waarden en normen,
 • het respect hebben voor elkaar,
 • het oog hebben voor andere opvattingen,
 • het houden van vieringen met elkaar.
 • Leerlingen

 • krijgen de kans om keuzes te maken,
 • werken op hun eigen tempo en naar eigen vermogen, 
 • vinden het leuk om samen te leren,
 • zijn gemotiveerd om te leren, 
 • voeren zelfstandig taken uit, 
 • er wordt rekening gehouden met leerstijlen en intelligentie van kinderen
 • zijn betrokken bij de school en het schoolwerk.
 • Team

 • leerkrachten zijn vooral begeleiders die kwalitatief goede gesprekken met kinderen kunnen voeren,
 • de mensen die er werken vinden het leuk om samen te leren,
 • er wordt er niet alleen over kinderen gepraat maar vooral met kinderen,
 • de volwassenen hebben vertrouwen in kinderen,
 • men benut elkaars kwaliteiten.
 • Ouders/verzorgers

 • worden gezien als serieuze gesprekspartner,
 • worden duidelijk en regelmatig geïnformeerd,
 • verdienen waardering voor hun inzet.